วันจันทร์ที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ. 2554

กิจกรรมตรวจประเมินพื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้า

สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงใหม่ , สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเวียงแหง , องค์การบริหารส่วนตำบลเปียงหลวงและเวียงแหง ออกตรวจติดตามงานโครงการตรวจประเมินพื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้า


กิจกรรมการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า

สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเวียงแหง ออกดำเนินกิจกรรมอำเภอยิ้ม  ณ บ้านม่วงป็อก ม. 3 ต. แสนไห อ.เวียงแหง  เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2554 โดยมีกิจกรรม ให้คำปรึกษาด้านการเลี้ยงสัตว์ กิจกรรมรณรงค์ตอนสุนัข และแมว