ข้อมูลบุคลากร
นายชัฐ สัทธรรมนุวงค์ 
รักษาราชการแทนปศุสัตว์ว์อำเภอเวียงแหง